Welcome to Journal of Agriculture,

Editorial Board

 • Editor-in-Chief

  Qiao Shiyan, China

  Executive Editor

  Hu Yingxia, China

  Associate Editor

  Ma Zhiying, China; 

  Wang Qinghuang, China; 

  Wu Pute, China; 

  Zhang Xianliang, China; 

  Han Zhongchao, China


  Editorial Board

  Wan Jianmin

  Wang Congyan

  Wang Qingguo

  Wang Haibo

  Ren Shifu

  Zhuang Ping

  Xu Shiwei

  Zhang Tianzhen

  Zhang Fusuo

  Zou Xuexiao

  Chen Fu

  Luo Yunbo

  Zan Linsen

  Duan Liusheng

  Zhao Jiuran

  Mei Xurong

  Huang Yifan

  Cheng Shihua

  Han Mingyu

  Han Guiqing

  2020-03-23 Visited: 8641