Welcome to Journal of Agriculture,
Special issue More...
    [an error occurred while processing this directive]
2024 Vol.14 No.3 Published:20 March 2024
Effect of Reducing Chemical Fertilizer and Applying Organic Fertilizer on the Growth and Yield of Maize in Dry Farming Area
BIAN Jinxia, WANG Ping
2024, 14 (3):  13-20.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0186
Abstract + ( 57 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1456KB )   ( 26 )
High-throughput Detection System for Carotenoids: Establishment and Application in Pumpkin
SONG Hui, AN Xuejun, HUANG Yunping, ZHANG Xiangqin
2024, 14 (3):  21-27.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0041
Abstract + ( 30 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1651KB )   ( 12 )
Correlation Analysis Between Yield and Agronomic Traits of Low Density Planted Fresh Faba Bean Varieties
LI Yanlan, PU Guangfa, ZHANG Na, XU Xuezhong, HU Xinzhou, CHAI Mengting, ZHANG Xuesong, LIU Jianjian, LI Xiang, CHEN Mengli, ZHANG Bin, REN Jingmei, YANG Jincheng
2024, 14 (3):  28-33.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0093
Abstract + ( 34 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1213KB )   ( 11 )
Effect on Rice Growth and Yield Increase: Seed Soaking with Iron Chlorin Soluble Powder
ZHANG Guo, YU Julong, LING Hong, YAO Kebing, YU Xiangyang, CHENG Jinjin, ZHU Feng, ZHOU Chen, SHU Zhaolin, ZHAO Laicheng
2024, 14 (3):  34-39.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.casb2023-0028
Abstract + ( 32 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1365KB )   ( 11 )
Prediction of Suitable Growing Areas of Solidago canadensis L. Based on Maxent and ArcGIS
CHANG Yue, LI Yujing, LI Zhouxu, HAN Hongying, SHI Jinmei, LI Liangtao
2024, 14 (3):  40-47.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0097
Abstract + ( 32 )   HTML ( 3 )   PDF ( 2174KB )   ( 11 )
Comparative Study of Aggregate Stability and Organic Carbon Fraction in Two Types of Paddy Soils under Tobacco-rice Rotation in Central Hunan
LU Feng, HE Jiewang, XIAO Zhipeng, TANG Jianning, MA Mingyun, XIA Fan, LONG Fei, XIAO Mengyu, QIAN Chuanlin
2024, 14 (3):  48-52.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.casb2023-0063
Abstract + ( 24 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1398KB )   ( 14 )
Cd Accumulation Characteristics of Zizania latifolia in Polluted Farmland and Safety Threshold of Cd in Producing Areas
DING Liqun, CHEN Yuhang, ZHANG Mingkui
2024, 14 (3):  53-57.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0071
Abstract + ( 26 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1181KB )   ( 7 )
Application Effect Evaluation of PE Mulch with Different Thickness on Spring Peanut
ZHANG Xiangsong, FANG Xiaoyan, YU Tianyi, LI Rong, WU Fukun, JIANG Feng, WANG Xianjie
2024, 14 (3):  58-62.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0094
Abstract + ( 20 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1303KB )   ( 8 )
Analysis of Fruit Expansion Pattern and Soluble Solid Content of Different Batches of ‘Cuimi’ Kumquat
WU Xuanke, HUANG Wei, HE Zhengling, ZHENG Hong, CHEN Yixin, YAO Yuqun
2024, 14 (3):  63-67.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0062
Abstract + ( 22 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1212KB )   ( 14 )
Oxidase Content Analysis of Wencheng Glutinous Rice Yam
SUN Caixia, LIU Yuhong, XIA Qile, XU Mingfei, ZHENG Weiran
2024, 14 (3):  68-72.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0105
Abstract + ( 21 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1708KB )   ( 10 )
The Advance of Diagnostic Techniques on Bovine Respiratory Disease Complex
XIONG Shaobin, TANG Rong, ZHANG Sen, OU Jing, LIU Xiaodong, HOU Xiufa, DOU Xiaoxia, YUAN Jinhua, YUAN Jintong
2024, 14 (3):  73-80.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0101
Abstract + ( 27 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1255KB )   ( 15 )
Effect Evaluation of Rural Human Settlements Improvement Under the Background of Rural Revitalization Strategy——Take Shanshan County of Xinjiang as an Example
KADEYEGULI·Maierdan, HAILIQIEMU·Siyiti
2024, 14 (3):  81-90.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0083
Abstract + ( 27 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1511KB )   ( 5 )
Research Progress of Rural Infrastructure Construction at Home and Abroad: Visual Analysis of Literature Metrology Based on CiteSpace
CHI Jiangtao, WANG Yanwei, ZHENG Shanfeng
2024, 14 (3):  91-105.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0091
Abstract + ( 32 )   HTML ( 2 )   PDF ( 5293KB )   ( 16 )
The Role and Implementation Strategy of Talents and Science and Technology in the Construction of Agricultural Power
WU Junze, GUO Jingru
2024, 14 (3):  106-109.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0228
Abstract + ( 27 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1181KB )   ( 7 )
Agricultural Science Innovation Under the Guidance of All-encompassing Approach to Food
ZHU Changqing, WANG Yue, LIN Liangfu, SUN Chongde
2024, 14 (3):  110-116.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0230
Abstract + ( 26 )   HTML ( 3 )   PDF ( 998KB )   ( 6 )