Loading...
Welcome to Journal of Agriculture,

Current issue

 • 2024 Vol.14 No.1 Published:20 January 2024
  Effects of Sowing Dates and Foliar-applied Fertilizers on Grain Yield and Mineral Concentrations of Different Maize Varieties
  YAN Wei, LI Xiaojing, JIANG Yuwei, HUANG Meng, LIU Bo, ZHANG Chunyan, CUI Zhenling, XUE Yanfang
  2024, 14 (1):  1-9.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0017
  Abstract + ( 113 )   HTML ( 8 )   PDF ( 1613KB )   ( 80 )
  Dynamic Study on Filaments and Seed Setting Rate of Maize Inbred Lines
  YANG Meili, WANG Bangtai, LU Hongwei, SU Yujie, ZHAO Shuzheng, CHENG Jianmei, WANG Jing, GUO Hua, WANG Zhihong, QIN Guiwen
  2024, 14 (1):  10-14.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0050
  Abstract + ( 69 )   HTML ( 5 )   PDF ( 1247KB )   ( 36 )
  Effects of Density and Leaves Left on Growth, Yield and Quality of Flue-cured Tobacco ‘NC297’
  WU Hao, WEN Yi, LIN Yunhong, XIONG Qian, XU Wei, YANG Maosong, ZHOU Youhai, WANG Ge, DU Yu, BAI Yuxiang, WANG NA, ZHOU Peng
  2024, 14 (1):  15-21.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0036
  Abstract + ( 66 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1296KB )   ( 26 )
  Effects of Planting Density and Nitrogen Application Rate on Growth and Yield of Rapeseed
  ZHAO Kaiqin, ZHANG Yusong, YAN Linxiang, LI Genze, LI Qinggang, LUO Yanqing
  2024, 14 (1):  22-28.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0027
  Abstract + ( 86 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1259KB )   ( 36 )
  Breeding of a New Cotton Variety ‘Xumian 608’ Suitable for Machine Picking with Early Maturity and High Quality
  ZHAO Mingming, HU Xinyan, LI Weihua, LI Ke, WANG Kang, CHEN Xiaoguang
  2024, 14 (1):  29-33.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0007
  Abstract + ( 63 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1213KB )   ( 29 )
  Control Effect and Safety of Different Soil-applied Herbicides in Cotton Field
  ZHANG Huachong, ZHAO Shuqi, YAN Zhenhua, DAI Baosheng, HUANG Xiaoli, ZHANG Xin, LI Wei
  2024, 14 (1):  34-38.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0031
  Abstract + ( 79 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1150KB )   ( 43 )
  Establishment of Droplet Digital PCR Detection Method of Candidatus Liberibacter asiaticus
  SONG Xiaobing, HUANG Feng, CUI Yiping, PENG Aitian, YUE Maofeng
  2024, 14 (1):  39-43.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0040
  Abstract + ( 83 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1453KB )   ( 32 )
  Study on the Relationship Between Cultivated Land Quality and Landscape Pattern Index--Taking Yingtan City of Jiangxi Province as An Example
  ZOU Hengyu, YE Yingcong, KUANG Lihua
  2024, 14 (1):  44-52.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0168
  Abstract + ( 68 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2725KB )   ( 28 )
  Effects of Wenshan Polygonatum kingianum on Soil Fungal Community Structure
  PENG Cuixian, WANG Can, CAI Qunhu, LI Ling, ZHANG Xingheng, TAO Yonghong
  2024, 14 (1):  53-58.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0039
  Abstract + ( 72 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1838KB )   ( 27 )
  Quality Grading Standard of Malania oleifera Seedlings
  LI Ling, YANG Qingsong, CHEN Ding, PENG Cuixian, SUN Hongwei, ZHAO Dawei, TAO Yonghong
  2024, 14 (1):  59-64.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0038
  Abstract + ( 46 )   HTML ( 1 )   PDF ( 1246KB )   ( 24 )
  Research Progress of Actinidia Arguta Based on Citespace Visual Analysis
  LIU Bo, FU Haibin, LIU Yangyang
  2024, 14 (1):  65-71.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0042
  Abstract + ( 73 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1864KB )   ( 48 )
  Patent Analysis of Robotic Milking Machine in China
  ZHAO Huimin, DING Fang, CHENG Guoming, WU Jizhou, NIE Yingli
  2024, 14 (1):  72-82.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0030
  Abstract + ( 57 )   HTML ( 1 )   PDF ( 2182KB )   ( 19 )
  Research Progress of Catechin in Pu 'er Tea
  DENG Hongyan, MAO Jingchun, MAO Jianfu, ZHOU Qin, TAO Bo, ZHAO Long
  2024, 14 (1):  83-89.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0051
  Abstract + ( 98 )   HTML ( 7 )   PDF ( 1352KB )   ( 48 )
  Analysis of the Effect of Digital Economy Empowering High-Quality Agricultural Development in Shandong Province
  DING Huiyuan, WANG Shouchen
  2024, 14 (1):  90-100.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0160
  Abstract + ( 109 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1394KB )   ( 171 )