Loading...
Welcome to Journal of Agriculture,

Current issue

 • 2024 Vol.14 No.3 Published:20 March 2024
  Effect of Reducing Chemical Fertilizer and Applying Organic Fertilizer on the Growth and Yield of Maize in Dry Farming Area
  BIAN Jinxia, WANG Ping
  2024, 14 (3):  13-20.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0186
  Abstract + ( 88 )   HTML ( 8 )   PDF ( 1456KB )   ( 43 )
  High-throughput Detection System for Carotenoids: Establishment and Application in Pumpkin
  SONG Hui, AN Xuejun, HUANG Yunping, ZHANG Xiangqin
  2024, 14 (3):  21-27.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0041
  Abstract + ( 54 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1651KB )   ( 23 )
  Correlation Analysis Between Yield and Agronomic Traits of Low Density Planted Fresh Faba Bean Varieties
  LI Yanlan, PU Guangfa, ZHANG Na, XU Xuezhong, HU Xinzhou, CHAI Mengting, ZHANG Xuesong, LIU Jianjian, LI Xiang, CHEN Mengli, ZHANG Bin, REN Jingmei, YANG Jincheng
  2024, 14 (3):  28-33.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0093
  Abstract + ( 55 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1213KB )   ( 26 )
  Effect on Rice Growth and Yield Increase: Seed Soaking with Iron Chlorin Soluble Powder
  ZHANG Guo, YU Julong, LING Hong, YAO Kebing, YU Xiangyang, CHENG Jinjin, ZHU Feng, ZHOU Chen, SHU Zhaolin, ZHAO Laicheng
  2024, 14 (3):  34-39.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.casb2023-0028
  Abstract + ( 53 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1365KB )   ( 31 )
  Prediction of Suitable Growing Areas of Solidago canadensis L. Based on Maxent and ArcGIS
  CHANG Yue, LI Yujing, LI Zhouxu, HAN Hongying, SHI Jinmei, LI Liangtao
  2024, 14 (3):  40-47.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0097
  Abstract + ( 64 )   HTML ( 5 )   PDF ( 2174KB )   ( 52 )
  Comparative Study of Aggregate Stability and Organic Carbon Fraction in Two Types of Paddy Soils under Tobacco-rice Rotation in Central Hunan
  LU Feng, HE Jiewang, XIAO Zhipeng, TANG Jianning, MA Mingyun, XIA Fan, LONG Fei, XIAO Mengyu, QIAN Chuanlin
  2024, 14 (3):  48-52.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.casb2023-0063
  Abstract + ( 37 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1398KB )   ( 28 )
  Cd Accumulation Characteristics of Zizania latifolia in Polluted Farmland and Safety Threshold of Cd in Producing Areas
  DING Liqun, CHEN Yuhang, ZHANG Mingkui
  2024, 14 (3):  53-57.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0071
  Abstract + ( 41 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1181KB )   ( 16 )
  Application Effect Evaluation of PE Mulch with Different Thickness on Spring Peanut
  ZHANG Xiangsong, FANG Xiaoyan, YU Tianyi, LI Rong, WU Fukun, JIANG Feng, WANG Xianjie
  2024, 14 (3):  58-62.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0094
  Abstract + ( 37 )   HTML ( 6 )   PDF ( 1303KB )   ( 22 )
  Analysis of Fruit Expansion Pattern and Soluble Solid Content of Different Batches of ‘Cuimi’ Kumquat
  WU Xuanke, HUANG Wei, HE Zhengling, ZHENG Hong, CHEN Yixin, YAO Yuqun
  2024, 14 (3):  63-67.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0062
  Abstract + ( 46 )   HTML ( 4 )   PDF ( 1212KB )   ( 34 )
  Oxidase Content Analysis of Wencheng Glutinous Rice Yam
  SUN Caixia, LIU Yuhong, XIA Qile, XU Mingfei, ZHENG Weiran
  2024, 14 (3):  68-72.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0105
  Abstract + ( 39 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1708KB )   ( 18 )
  The Advance of Diagnostic Techniques on Bovine Respiratory Disease Complex
  XIONG Shaobin, TANG Rong, ZHANG Sen, OU Jing, LIU Xiaodong, HOU Xiufa, DOU Xiaoxia, YUAN Jinhua, YUAN Jintong
  2024, 14 (3):  73-80.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0101
  Abstract + ( 54 )   HTML ( 3 )   PDF ( 1255KB )   ( 43 )
  Effect Evaluation of Rural Human Settlements Improvement Under the Background of Rural Revitalization Strategy——Take Shanshan County of Xinjiang as an Example
  KADEYEGULI·Maierdan, HAILIQIEMU·Siyiti
  2024, 14 (3):  81-90.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0083
  Abstract + ( 45 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1511KB )   ( 30 )
  Research Progress of Rural Infrastructure Construction at Home and Abroad: Visual Analysis of Literature Metrology Based on CiteSpace
  CHI Jiangtao, WANG Yanwei, ZHENG Shanfeng
  2024, 14 (3):  91-105.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0091
  Abstract + ( 68 )   HTML ( 6 )   PDF ( 5293KB )   ( 45 )
  The Role and Implementation Strategy of Talents and Science and Technology in the Construction of Agricultural Power
  WU Junze, GUO Jingru
  2024, 14 (3):  106-109.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0228
  Abstract + ( 48 )   HTML ( 2 )   PDF ( 1181KB )   ( 19 )
  Agricultural Science Innovation Under the Guidance of All-encompassing Approach to Food
  ZHU Changqing, WANG Yue, LIN Liangfu, SUN Chongde
  2024, 14 (3):  110-116.  DOI: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0230
  Abstract + ( 67 )   HTML ( 5 )   PDF ( 998KB )   ( 26 )